10.ประโยชน์ของคลังสินค้า มีอะไรบ้าง

Warehouse Logistics leamchabang

Warehouse Logistics laemchabang

Warehouse Logistics laemchabang

1.จัดเก็บสินค้าหรือเก็บสำรองวัตถุดิบ

หน้าที่หลักๆ ของคลังสินค้า ก็คือ การจัดเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือรอจัดจำหน่ายไปยังตลาด นอกจากนั้นคลังสินค้ายังมีหน้าที่จัดเก็บรักษาสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ถูกกระจายออกไป หรือมีจำนวนคำสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นสินค้าคงคลังนั่นเอง

2.ป้องกันไม่ให้สินค้าขาดแคลน

คลังสินค้าจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บสำรองวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสม บางครั้งการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของตลาด รวมถึงฤดูกาล อาจทำให้สินค้าขาดแคลน หรือผลิตไม่ทัน จึงต้องมีการผลิตสินค้ามาเก็บไว้ในคลังสินค้าจำนวนมากเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลน และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดหรือลูกค้าได้ 

3.ช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง

ในกรณีที่คลังสินค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือรอบๆ ชานเมือง ซึ่งใกล้กับแหล่งตลาดที่มีลูกค้าหรือผู้บริโภคจำนวนมาก ในการจัดส่งสินค้าอาจมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูง หากสินค้าอยู่ไกลกับผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งลูกค้า จึงช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็นอย่างดี

4.สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

คลังสินค้าเป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านของปริมาณ เวลา การขนส่ง โดยสามารถเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

5.ช่วยสนับสนุนด้านการผลิต

คลังสินค้าทำหน้าที่รวบรวมหรือจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อป้อนให้กลับโรงงานอุตสาหกรรม ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปลำดับต่อไป จึงช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

 

6.เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัด

หากอุตสาหกรรมหรือบริเวณรอบๆ โรงงาน มีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้ในปริมาณที่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมองหาคลังสินค้าที่อยู่นอกโรงงานหรือเช่าคลังสินค้า เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าหรือจัดเก็บวัตถุดิบนั่นเอง 

7.ช่วยให้สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา

หากแหล่งที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้าอยู่ไกลจากลูกค้า นอกจากการมองหาคลังสินค้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งผู้ซื้อจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแล้ว ยังช่วยให้สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาอีกด้วย 

8.ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ

หากผู้ซื้อหรือลูกค้าต้องการสินค้าจำนวนมาก แต่โรงงานหรือธุรกิจไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เพียงพอ เนื่องจากไม่มีแหล่งจัดเก็บสินค้า ดังนั้นคลังสินค้าจึงช่วยเก็บสินค้าและกระจายสินค้าให้กับลูกค้าได้ตาม Order ที่ต้องการ  จึงช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อนั่นเอง 

Warehouse Logistics laemchabang

9.เป็นแหล่งพักสินค้าชั่วคราว

คลังสินค้าเป็นแหล่งเก็บสินค้าหรือพักสินค้าชั่วคราว ในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง ในลักษณะของ Re-Export  

10.ช่วยแบ่งสินค้าให้มีขนาดเล็กลง

กรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งสินค้าจำนวนไม่มาก โดยมีขนาดหีบห่อหรือพาเลทเล็กลง ซึ่งหากเก็บสินค้าไว้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาจทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ แต่คลังสินค้าสามารถช่วยตอบโจทย์นี้ได้ดี โดยสามารถช่วยแบ่งสินค้าให้มีขนาดเล็กลงได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้คุณแยกประเภทสินค้าได้ด้วย โดยมีที่จัดเก็บสินค้ามากขึ้นนั่นเอง 

 

 Whale logistics