IMG_547200

ให้บริการลานจอดรถยนต์ (Automotive yard) เพื่อรอการส่งออก และรถยนต์นำเข้าเพื่อรอจำหน่าย พร้อมการให้บริการครบวงจรภายในลานจอดรถยนต์ทั้งประเภท “เขตปลอดอากร” สำหรับยานยนต์เพื่อการส่งออกหรือนำเข้า และลานจอดรถยนต์ทั่วไปสำหรับยานยนต์ภายในประเทศ โดยรูปแบบบริการที่บริษัทฯ สามารถจัดการให้กับลูกค้ากลุ่มยานยนต์ ได้แก่

  • Pre-Delivery Inspection (PDI)
  • Preventive Maintenance (PM)
  • Car washing
  • In take/Out take
  • Inventory management
  • Vehicle Transportation
  • Self-Drive service
  • Vehicle Survey (Certified by Australian& NZ Quarantine)

IMG_0285

ลานจอดรถยนต์ “ปลาวาฬ” (Automotive yard Free Zone) สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 4000+ บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ พร้อมบริการการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร จึงทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ ว่าสินค้าของท่าน จะถูกจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดี เพื่อรอขั้นตอนการดำเนินการในส่วนถัดไป ข้อมูลเพิ่มเติม

 IMG_0309 IMG_0249